مشاهده همه 4 نتیجه

قفس بازاری بزرگ

مورد استفاده : جا سازی قفس تکی با سینی باریک به ضخامت 45mm و استفاده سیم به ضخامت 1/6 mm

قفس دوازده خان بزرگ

مورد استفاده : جفت کن ،پران قفس سه تکه با سینی پهن به ضخامت 45mm و استفاده سیم به ضخامت

قفس سه خان بزرگ

مورد استفاده : جفت کن قفس بزرگ با سینی پهن به ضخامت 45mm و استفاده سیم به ضخامت 2 mm

قفس شش خان متوسط باریک

مورد استفاده : جفت کن ،پران قفس یک تکه ی با سینی پهن به ضخامت 45mm و استفاده سیم به