مشاهده همه 2 نتیجه

قفس دوازده خان بزرگ

مورد استفاده : جفت کن ،پران قفس سه تکه با سینی پهن به ضخامت 45mm و استفاده سیم به ضخامت

قفس شش خان متوسط باریک

مورد استفاده : جفت کن ،پران قفس یک تکه ی با سینی پهن به ضخامت 45mm و استفاده سیم به